Комисија за јавне набавке

Број: 1341- 11/2018

Датум: 31.12.2018. године

На основу члана 70. став 1. 3 и 6. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, након спроведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева, објављеног на порталу јавних набавки дана, 28.11.2018. год, за набавку разних прехрамбених производа на период од годину дана, директор Установе доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1

Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке, да се на основу приложене документације и понуђене цијене за избор најповољнијег понуђача за набавку набавку разних прехрамбених производа на период од годину дана, уговор додијели „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука, за понуђену цијену у износу од 45.517,20 КМ (са ПДВ-ом).

Члан 2

Уговор о набавци закључиће се у роковима утврђеним чл. 98. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3

Уколико понуђач којем је додијељен Уговор из било којег разлога одбије да закључи понуђени Уговор, Уговор ће се додијелити понуђачу чија је понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу Уговора.

Члан 4

О реализацији ове Одлуке стараће се Комисија за провођење поступка.

Члан 5

Ова Одлука ће бити објављена на web-страници уговорног органа, www.vrticigradiska.com , истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70, став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 6

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

 

Образложење

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број 1341/ 2018 од 28.11.2018. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

Обавјештење о јавној набавци је објављено на порталу Агенције за јавне набавке БиХ, дана 28.11.2018. године, под бројем 8999-7-1-11-3-5/18.

Захтјев за учешће у поступку, преузимањем тендерске документације са портала јавних набавки www.ejn.gov.ba прослијеђен је следећим понуђачима ( истовремено са слањем обавјештења на портал Агенције за јавне набавке ):

 

  • 1. „АГРОГЕНЕКС“ ДОО, Видовданска бб, Градишкa

  1. 2. МАРКЕТ ЂУРИЋ МББ, Лијевчанска 16, Градишка,
  2. 3. ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ ДОО ПРЊАВОР, ПЈ ДРАГСТОР ФОРТУНА 6, Лијевчанска 19, Градишка;

 

Понуђач „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука је, дана 29.11.2018. године, са портала Агенције за јавне набавке преузео тендерску документацију.

Комисија за јавне набавке, иемнована рјешењем директора ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка,

бр. 1341-2/ 2018 од 28.11.2018. године је благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је саставила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће:

-да су на адресу уговорног органа за предметну набавку пристигле 2 (двије) понуде,

-да су понуде благовремено запримљене на протоколу уговорног органа.

У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности, нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, а на основу критерија најниже цијене, Комисија је формирала ранг листу, како слиједи:

 

  • 1. „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука, 

 

са цијеном од 45.517,20 КМ (са ПДВ-ом).

 

Из наведених разлога, примјеном члана 70. став 1.3. и 6. Закона о јавним набавкама БиХ

(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, одлучено је као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује путем уговорног органа: ЈПУ „Лепа Радић“, Милана Тепића 12, 78400 Градишка.

 

                                                                                                                                                                                                                                    директор

Сузана Иваштанин, с. р.

Scroll to top