Broj: 849/2016
Datum: 22.12.2016. godine
Na osnovu člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 05.12.2016.god, za nabavku voća i povrća na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 
Član 1
Prihvata se prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke, da se na osnovu priložene dokumentacije i ponuđene cijene za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku voća i povrća na period od godinu dana, ugovor dodijeli „NOVA PRIMA DOO, Radovana Makića 5, Gradiška
Član 2
Ugovor o nabavci zaključiće se u rokovima utvrđenim čl. 98 Zakona o javnim nabavkama BiH.
Član 3
Ova Odluka će biti objavljena na web-straniciugovornog organa, www.vrticigradiska.com , istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70, stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.
Član 4
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71 stav (2) Zakona o javnim nabavkama.
 Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj 769/2016 od 05.12.2016.godine.
Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Obavještenje o javnoj nabavci je objavljeno na portalu Agencije za javne nabavke BiH, dana 05.12.2016.godine, pod brojem 8999-7-1-5-3-5/16.
Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sledećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavještenja na portal Agencije za javne nabavke):
1.NOVA PRIMA DOO, Radovana Makića 5, Gradiška,
2.AGROGENEKS DOO, Vidovdanska bb, Gradiška,
3.GILMARK DOO, Rdaovana Makića, Gradiška;
Komisija za javne nabavke, imenovana rješenjem direktora JPU „Lepa Radić“ Gradiška, br.769-1/2016 od 05.12.2016.godine je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sastavila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sledeće:
-da je na adresu ugovornog organa za predmetnu nabavku pristigla 1 (jedna) ponuda,
-da je ponuda blagovremeno zaprimljena na protokolu ugovornog organa,
-da je ponuda NOVA PRIMA DOO, Radovana Makića 5, Gradiška- prihvatljiva,
U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, a na osnovu kriterija najniže cijene, Komisija je formirala rang listu, kako slijedi:
1.NOVA PRIMA DOO, Radovana Makića 5, Gradiška
sa cijenom od 21.194,90 KM ( sa pripadajućim porezom )
Iz navedenih razloga, primjenom člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, odlučeno je kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.
Žalba se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od 3 (tri).
Žalba se izjavljuje putem ugovornog organa: JPU „Lepa Radić“, Milana Tepića 12, 78400 Gradiška.
Suzana Ivaštanin, v. d. direktora, s. r.
Scroll to top