Број: 797- 6/2017

Датум: 25.12.2017. године

На основу члана 70. став 1.3 и 6. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, након спроведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева, објављеног на порталу јавних набавки дана, 04.12.2017. год, за набавку воћа и поврћа на период од годину дана, директор Установе доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1

Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке, да се на основу приложене документације и понуђене цијене за избор најповољнијег понуђача за набавку воћа и поврћа на период од годину дана, уговор додијели „ДЕЛЕ И СИН“ Рогољи бб, Градишка.

Члан 2

Уговор о набавци закључиће се у роковима утврђеним чл. 98. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3

О реализацији ове Одлуке стараће се Комисија за провођење поступка.

Члан 4

Ова Одлука ће бити објављена на web-страници уговорног органа, www.vrticigradiska.com , истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70, став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 5

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

 Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број 797/ 2017 од 07.12.2017. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

Обавјештење о јавној набавци је објављено на порталу Агенције за јавне набавке БиХ, дана 07.12.2017. године, под бројем 8999-7-1-8-3-5/17.

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен следећим понуђачима ( истовремено са слањем обавјештења на портал Агенције за јавне набавке ):

1.Самопослуга “ЂУРИЋ“ С.П, Зелена пијаца, Добој

2. „АТРОГЕНЕКС“ ДОО, Видовданска бб, Градишка

3.“ГИЛМАРК“ ДОО, Видовданска бб, Градишка

Дана, 09.12.2017. године, понуђач „ДЕЛЕ И СИН“ Рогољи бб, Градишка је са портала Агенције за јавне набавке преузео ТД у поступку набавке воћа и поврћа.

Комисија за јавне набавке, иемнована рјешењем директора ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, бр.797-2/2017 од 18.12.2017. године је благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је саставила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће:

-да су на адресу уговорног органа за предметну набавку пристигле 2 (двије) понуде,

-да су понуде благовремено запримљене на протоколу уговорног органа, и

-да је понуда „ДЕЛЕ И СИН“ Рогољи бб, Градишка, прихватљива.

У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности, нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, а на основу критерија најниже цијене, Комисија је формирала ранг листу, како слиједи:

1.„ДЕЛЕ И СИН“ Рогољи бб, Градишка

са цијеном од 12.683,97 КМ ( са припадајућим порезом )

 

Из наведених разлога, примјеном члана 70. став 1.3. и 6. Закона о јавним набавкама БиХ

(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује путем уговорног органа: ЈПУ „Лепа Радић“, Милана Тепића 12, 78400 Градишка.

директор

Сузана Иваштанин, с. р.

Scroll to top