Број: 1316-6 /2018

Датум: 11.12.2018. године

На основу члана 70. став 1.3. и 6. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“, бр.39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, након спроведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева, објављеног на порталу јавних набавки дана, 20.11.2018. год, за набавку воћа и поврћа на период од годину дана, директор Установе доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1

Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке, да се на основу приложене документације и понуђене цијене за избор најповољнијег понуђача за набавку воћа и поврћа на период од годину дана, уговор додијели „ДЕЛЕ И СИН“ ДОО, Рогољи бб, Градишка.

Изабрани понуђач је дужан да, у року од 5 дана од дана достављања одлуке, достави доказе из члана 45. став (2) тачка а) до д) Закона о јавним набавкама.

Члан 2

Уговор о набавци закључиће се у роковима утврђеним чл. 98. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3

Уколико понуђач којем је додијељен Уговор из било којег разлога одбије да закључи понуђени Уговор, Уговор ће се додијелити понуђачу чија је понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу Уговора.

Члан 4

Ова Одлука ће бити објављена на web-страници уговорног органа, www.vrticigradiska.com, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70, став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 5

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

 Дана, 20.11.2018. године, објавом на Порталу јавних набавки, Обавјештења о набавци, бр. 8999-7-1-10-3-4/18, покренут је поступак јавне набавке воћа и поврћа на период од годину дана, путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

У остављеном року за достављање понуда (03.12.2018. године, до 12:00 часова), стигле су четири (4) понуде, и то:

  1. ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ“ ДОО Прњавор, ПЈ драгстор ФОРТУНА 6 Лијевчанска 19, Градишка - чија цијена понуде износи 16.605,04 КМ (без ПДВ-а),
  2. „ПРИМАПРОМ“ ДОО Бања Лука , Видовданска бб - чија цијена понуде износи 26.021,18 КМ (без ПДВ-а),
  3. „А+CAPITAL“ ДОО Градишка, Партизанска 1а - чија цијена понуде износи 15.464,90 КМ (без ПДВ-а),
  4. „ДЕЛЕ И СИН“ ДОО Градишка, Рогољи бб - чија цијена понуде износи 17.378,30 КМ (без ПДВ-а).

Полазећи од горе наведених констатација, и чињенице да пристигле понуде испуњавају постављене услове уговорног органа, Комнисија је приступила провјери рачунске исправности понуда и утврдила да су понуде рачунски исправне.

 Код овог поступка је предвиђема е-аукција која је заказана у складу са Правилником о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број 66/16), за дан, 07.12.2018. године, са почетком у 12:30 часова, и предвиђеним роком трајања од 15 мин и која је успјешно завршена.

 Почетна ранг листа понуђача који су позвани да учествују у е-аукцији:

Ранг

Понуђач

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а

1.

„А+CAPITAL“ ДОО Градишка, Партизанска 1а

15.464,90 КМ

2.

„ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ“ ДОО Прњавор, ПЈ драгстор ФОРТУНА 6 Лијевчанска 19, Градишка

16.605,04 КМ

3.

„ДЕЛЕ И СИН“ ДОО Градишка, Рогољи бб

17.378,30 КМ

4.

ПРИМАПРОМ“ ДОО Бања Лука , Видовданска бб

26.021,18 КМ

На основу резултата е-аукције који су представљени кроз Извјештај о току и завршетку е-аукције, утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали у е-аукцији.

Ранг

Понуђач

Коначна цијена у КМ без ПДВ-а

1.

„ДЕЛЕ И СИН“ ДОО Градишка, Рогољи бб

14.800,00 KM

2.

„ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ“ ДОО Прњавор, ПЈ драгстор ФОРТУНА 6 Лијевчанска 19, Градишка

14.950,00 KM

3.

„А+CAPITAL“ ДОО Градишка, Партизанска 1а

15.464,90 KM

4.

ПРИМАПРОМ“ ДОО Бања Лука , Видовданска бб

26.021,18 КМ

Комисија за јавне набавке је дана, 10.12.2018. године, доставила директору Записнике о оцјени понуда, Извјештај о току и завршетку е-аукције, са препоруком за доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, интерним актима и тендерском документацијом.

Након разматрања приједлога Комисије утврђено је да су разлози да избор најповољнијег понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује путем уговорног органа: ЈПУ „Лепа Радић“, Милана Тепића 12, 78400 Градишка.

директор

Сузана Иваштанин, с. р.

Scroll to top