Broj: 836/2016
Datum: 23.12.2016. godine
Na osnovu člana 70 stav 1. 3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 02.12.2016.god, za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Član 1
Prihvata se prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke, da se na osnovu priložene dokumentacije i ponuđene cijene za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda na period od godinu dana, ugovor dodijeli „MLIJEKOPRODUKT“ DOO, Vrioci bb, Kozarska Dubica.
Član 2
Ugovor o nabavci zaključiće se u rokovima utvrđenim čl. 98 Zakona o javnim nabavkama BiH.
Član 3
Ukoliko ponuđač kojem je dodjeljen Ugovor iz bilo kojeg razloga odbije da zaključi ponuđeni Ugovor, Ugovor će se dodijeliti ponuđaču čija je ponuda po redoslijedu (rang listi) odmah iza ponude najuspješnijeg ponuđača koji je odbio dodjelu Ugovora.
Član 4
Ova Odluka će biti objavljena na web-straniciugovornog organa, www.vrticigradiska.com , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70, stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.
Član 5
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71 stav (2) Zakona o javnim nabavkama.
Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj 754/2016 od 29.11.2016.godine.
Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Obavještenje o javnoj nabavci je objavljeno na portalu Agencije za javne nabavke BiH, dana 02.12.2016.godine, pod brojem 8999-7-1-1-3-1/16.
Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sledećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavještenja na portal Agencije za javne nabavke):
1.MLIJEKOPRODUKT DOO, Vrioci bb, Kozarska Dubica
2.BG-COMMERCEDOO, Đakona Avakuma 30, Kozarska Dubica
3.NIKIĆ J DOO, Svale bb, Prijedor
Ponuđač PRIMAPROM DOO, Vidovdanska bb, Banja Luka je elektronskim putem zatražio tendersku dokumentaciju, dana 06.12.2016. godine. Istog dana ugovorni organ je dostavio istu na način kako je ponuđač precizirao u zahtjevu.
Komisija za javne nabavke, imnovana rješenjem direktora JPU „Lepa Radić“ Gradiška, br.754-1/2016 od 29.11.2016.godine je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sastavila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sledeće:
-da su na adresu ugovornog organa za predmetnu nabavku pristigle 4 (četiri) ponude,
-da su ponude blagovremeno zaprimljene na protokolu ugovornog organa,
-da su ponude MLIJEKOPRODUKT DOO, Vrioci bb, Kozarska Dubica i PRIMAPROM DOO, Vidovdanska bb, Banja Luka, prihvatljive,
-da ponude „BG-COMMERCE“ doo, Đakona Avakuma 30, Kozarska Dubica i „NIKIĆ J“ doo, Svale bb, Prijedor nisu prihvatljive (kao što je navedeno u Zapisniku o ocjeni ponuda).
U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, a na osnovu kriterija najniže cijene, Komisija je formirala rang listu, kako slijedi:
1.MLIJEKOPRODUKT DOO, Vrioci bb, Kozarska Dubica
sa cijenom od 20.985,87 KM ( sa pripadajućim porezom )
2. PRIMAPROM DOO, Vidovdanska bb, Banja Luka.
sa cijenom od 21.445,98 KM ( sa pripadajućim porezom )
Iz navedenih razloga, primjenom člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, odlučeno je kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.
Žalba se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od 3 (tri).
Žalba se izjavljuje putem ugovornog organa: JPU „Lepa Radić“, Milana Tepića 12, 78400 Gradiška.
Suzana Ivaštanin, v. d. direktora, s. r.
Scroll to top