Број: 1308-6 /2018

Датум: 17.12.2018. године

На основу члана 70. став 1.3. и 6. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, након спроведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева, објављеног на порталу јавних набавки дана, 19.11.2018. год, за набавку пелета на период од годину дана, директор Установе доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1

Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке, да се на основу приложене документације и понуђене цијене за избор најповољнијег понуђача за набавку пелета на период од годину дана, уговор додијели „ENSA BH“ DOO, Пријебљези бб, Разбој/Србац, за понуђену цијену од 21.954,00 КМ.

Изабрани понуђач је дужан да, у року од 5 дана од дана достављања одлуке, достави доказе из члана 45. став (2) тачка а) до д) Закона о јавним набавкама.

 Члан 2

Уговор о набавци закључиће се у роковима утврђеним чл. 98. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3

Уколико понуђач којем је додијељен Уговор из било којег разлога одбије да закључи понуђени Уговор, Уговор ће се додијелити понуђачу чија је понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу Уговора.

Члан 4

Ова Одлука ће бити објављена на web-страници уговорног органа, www.vrticigradiska.com , истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70, став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 5

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

 Дана, 19.11.2018. године, објавом на Порталу јавних набавки, Обавјештења о набавци, бр. 8999-7-1-9-3-3/18, покренут је поступак јавне набавке пелета на период од годину дана, путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

У остављеном року за достављање понуда (30.11.2018. године, до 12:00 часова), стигле су двије (2) понуде, и то:

1.„ENSA BH“ DOO, Пријебљези бб, Разбој/Србац,

- чија цијена понуде износи 21.954,00 KM, без урачунатог ПДВ-а,

2.„HIFA PETROL“ DOO, Сарајево, Хотоњ бб, Вогошћа,

- чија цијена понуде износи 26.400,00 KM, без урачунатог ПДВ-а.

Полазећи од горе наведених констатација, и чињенице да пристигле понуде испуњавају постављене услове уговорног органа, Комисија је приступила провјери рачунске исправности понуда и утврдила да су понуде рачунски исправне.

 

Код овог поступка је предвиђема е-аукција која је заказана у складу са Правилником о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број 66/16), за дан, 06.12.2018. године, са почетком у 10:00 часова, и предвиђеним трајањем од 15 мин.

Како је наведеног дана (06.12.2018. год.) дошло до квара у систему, е-аукција није одржана и прешла је у статус прекинута. Истог дана, Агенција за јавне набавке је заказала е-аукцију за 10.12.2018. године са почетком у 10:00 часова. Тог дана у периоду од 10:00 до 11:00 часова дошло је до техничких проблема у смислу отежаног приступа систему, те су све аукције које су требале почети у том периоду добиле статус „прекинуте“. Агенција за јавне набавке БиХ је заказала поновни термин одржавања е-аукције за 13.12.2018. године, са почетком у 11:00 часова, која је успјешно завршена.

 

Почетна ранг листа понуђача који су позвани да учествују у е-аукцији:

Ранг

Понуђач

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а

1.

„ENSA BH“ DOO, Пријебљези бб, Разбој/Србац

21.954,00 KM

2.

„HIFA PETROL“ DOO, Сарајево, Хотоњ бб, Вогошћа

26.400,00 KM

На основу резултата е-аукције који су представљени кроз Извјештај о току и завршетку е-аукције, утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали у е-аукцији.

Ранг

Понуђач

Коначна цијена у КМ без ПДВ-а

1.

„ENSA BH“ DOO, Пријебљези бб, Разбој/Србац

21.954,00 KM

2.

„HIFA PETROL“ DOO, Сарајево, Хотоњ бб, Вогошћа

26.400,00 KM

Комисија за јавне набавке је дана, 14.12.2018. године, доставила директору Записнике о оцјени понуда, Извјештај о току и завршетку е-аукције, ради доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, интерним актима и тендерском документацијом.

Након разматрања приједлога Комисије утврђено је да су разлози да избор најповољнијег понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа: ЈПУ „Лепа Радић“, Милана Тепића 12, 78400 Градишка.

                                                                                                    ДИРЕКТОР:

                                                                                                                                                                                                      Сузана Иваштанин, с. р.

Scroll to top