Broj: 856/2016
Datum: 26.12.2016. godine
Na osnovu člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 06.12.2016.god, za nabavku peleta na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Član 1
Prihvata se prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke, da se na osnovu priložene dokumentacije i ponuđene cijene za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku peleta na period od godinu dana, ugovor dodijeli „ENSA BH“ DOO, Prijebljezi bb, Razboj/Srbac.
Član 2
Ugovor o nabavci zaključiće se u rokovima utvrđenim čl. 98 Zakona o javnim nabavkama BiH.
Član 3
Ukoliko ponuđač kojem je dodjeljen Ugovor iz bilo kojeg razloga odbije da zaključi ponuđeni Ugovor, Ugovor će se dodijeliti ponuđaču čija je ponuda po redoslijedu (rang listi) odmah iza ponude najuspješnijeg ponuđača koji je odbio dodjelu Ugovora.
Član 4
Ova Odluka će biti objavljena na web-straniciugovornog organa, www.vrticigradiska.com , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70, stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.
Član 5
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71 stav (2) Zakona o javnim nabavkama.
Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj 774/2016 od 06.12.2016.godine.
Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Obavještenje o javnoj nabavci je objavljeno na portalu Agencije za javne nabavke BiH, dana 06.12.2016.godine, pod brojem 8999-7-1-6-3-6/16.
Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sledećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavještenja na portal Agencije za javne nabavke):
1.OREGON doo, Gavrila Dožića 34, Gradiška
2.R&D COMMERCEDOO, Majevička 1B, Banja Luka,
3.HOLZ EXPORT-IMPORT, Vidovdanska 1A, Gradiška
Ponuđač PRIMAPROM DOO, Vidovdanska bb, Banja Luka je putem faksa zatražio tendersku dokumentaciju, dana 08.12.2016. godine. Istog dana ugovorni organ je dostavio istu na način kako je ponuđač precizirao u zahtjevu.
Ponuđač EURO STIL DOO, Nikole Tesle 71, Doboj je elektronskim putem zatražio tendersku dokumentaciju, dana 10.12.2016. godine. Ugovorni organ je dana 12.12.2016.godine, dostavio istu na način kako je ponuđač precizirao u zahtjevu.
Ponuđač ENSA BH DOO, Prijebljezi bb, Razboj/Srbac je elektronskim putem zatražio tendersku dokumentaciju, dana 14.12.2016. godine. Istog dana ugovorni organ je dostavio istu na način kako je ponuđač precizirao u zahtjevu.
Komisija za javne nabavke, imnovana rješenjem direktora JPU „Lepa Radić“ Gradiška, br.774-1/2016 od 06.12.2016.godine je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sastavila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sledeće:
-da su na adresu ugovornog organa za predmetnu nabavku pristigle 4 (četiri) ponude,
-da su ponude blagovremeno zaprimljene na protokolu ugovornog organa,
-da ponuda ponuđača OREGON doo, Gavrila Dožića 34, Gradiška nije prihvatljiva jer nije u skladu sa TD.
U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, a na osnovu kriterija najniže cijene, Komisija je formirala rang listu, kako slijedi:
„ENSA BH“ DOO, Prijebljezi bb, Razboj/Srbac
sa cijenom od 14.503,32 KM ( sa PDV-om),
„EURO STIL“ DOO, Nikole Tesle 71, Doboj
sa cijenom od 15.912,00 KM ( sa PDV-om ),
„PRIMAPROM“ DOO, Vidovdanska bb, Banja Luka,
sa cijenom od 16.426,80 KM ( sa PDV-om );
Iz navedenih razloga, primjenom člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, odlučeno je kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.
Žalba se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od 3 (tri).
Žalba se izjavljuje putem ugovornog organa: JPU „Lepa Radić“, Milana Tepića 12, 78400 Gradiška.
Suzana Ivaštanin, v. d. direktora, s. r.
Scroll to top