Broj: 873/2016
Datum: 30.12.2016. godine
Na osnovu člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 05.12.2016.god, za nabavku hljeba- interalnog na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 
 
Član 1
Prihvata se prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke, da se na osnovu priložene dokumentacije i ponuđene cijene za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hljeba -integralnog na period od godinu dana, ugovor dodijeli ponuđaču „ZLATNO ZRNO“ PO, Ul. Petra Mećave 9, Banja Luka.
Član 2
Ugovor o nabavci zaključiće se u rokovima utvrđenim čl. 98. Zakona o javnim nabavkama BiH.
Član 3
Ova Odluka će biti objavljena na web-straniciugovornog organa, www.vrticigradiska.com , istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70, stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.
Član 4
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71 stav (2) Zakona o javnim nabavkama.
 
Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj 760/2016 od 01.12.2016.godine.
Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Obavještenje o javnoj nabavci je objavljeno na portalu Agencije za javne nabavke BiH, dana 02.12.2016.godine, pod brojem 8999-7-1-2-3-2/16.
Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sledećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavještenja na portal Agencije za javne nabavke):
1. SLADOJEVIĆ DOO, Banjalučki put 122 A, Nova Topola, Gradiška,
2. PEKARA ŽU-ŽU DOO, Ul.Vojvode Mišića 50, Gradiška,
3. RESTORAN POD FENjEROM, Banjalučki put bb, Nova Topola Gradiška.
Ponuđač „MOJA PEKARA“ DOO, Ul. Vladislava Skarića bb, Banja Luka je elektronskim putem zatražio tendersku dokumentaciju, dana 12.12.2016. godine. Istog dana ugovorni organ je dostavio istu na način kako je ponuđač precizirao u zahtjevu.
Ponuđač „ZLATNO ZRNO“ PO, Ul. Petra Mećave 9, Banja Luka je elektronskim putem zatražio tendersku dokumentaciju, dana 12.12.2016. godine. Istog dana ugovorni organ je dostavio istu na način kako je ponuđač precizirao u zahtjevu.
Komisija za javne nabavke, imenovana rješenjem direktora JPU „Lepa Radić“ Gradiška, br.760-1/2016 od 01.12.2016.godine je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sastavila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sledeće:
-da su na adresu ugovornog organa za predmetnu nabavku pristigle 4 (četiri) ponude,
-da su ponude blagovremeno zaprimljene na protokolu ugovornog organa,
-da su ponude„ZLATNO ZRNO“ PO, Ul. Petra Mećave 9, Banja Luka, „SLADOJEVIĆ“ DOO Banjalučki put 122 A, Nova Topola, Gradiška i „MOJA PEKARA“ DOO, Ul. Vladislava Skarića bb, Banja Luka – prihvatljive,
-da ponuda PEKARA ŽU-ŽU DOO, Ul.Vojvode Mišića 50, Gradiška nije prihvatljiva;
 
U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, a na osnovu kriterija najniže cijene, Komisija je formirala rang listu, kako slijedi:
1. „ZLATNO ZRNO“ PO, Ul. Petra Mećave 9, Banja Luka
sa cijenom od 7.862,40 KM (sa pripadajućim porezom),
2. „SLADOJEVIĆ“ DOO Banjalučki put 122 A, Nova Topola, Gradiška
sa cijenom od 8.108,10 KM (sa pripadajućim porezom),
3. „MOJA PEKARA“ DOO, Ul. Vladislava Skarića bb, Banja Luka;
sa cijenom od 10.442,25 KM (sa pripadajućim porezom).
Iz navedenih razloga, primjenom člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, odlučeno je kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.
Žalba se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od 3 (tri).
Žalba se izjavljuje putem ugovornog organa: JPU „Lepa Radić“, Milana Tepića 12, 78400 Gradiška.
Suzana Ivaštanin, v. d. direktora, s. r.
Scroll to top