Број:         781-2 / 2017

Датум:     15.12.2017. године

На основу члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 22. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“, директор Установе    д о н о с и

О Д Л У К У

о додјели уговора

У поступку јавне набавке интегралног хљеба за 2018. годину, број 781/ 2017 и проведеног поступка директног споразума, као добављач је изабран „СЛАДОЈЕВИЋ“ д.о.о. Нова Топола, Градишка.

Саставни дио ове Одлуке представља Понуда понуђача запримљена код уговорног органа дана 14.12.2017. године, под бројем 845 / 2017.

Са изабраним понуђачем склопиће се Уговор о набавци интегралног хљеба за 2018. годину, којим ће се регулисати сва битна питања набавке.

Укупна вриједност набавке је 6.888,96 КМ (са припадајућим порезом).

О извршењу ове Одлуке стараће се директор ЈПУ „Лепа Радић“.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке број 781/ 2017, набавка интегралног хљеба за потребе ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка за 2018. годину, покренут је одлуком директора ЈПУ „Лепа Радић“ од 04.12.2017. године.

Поменути поступак проведен је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, број 39/14), Правилника о поступку директног споразума (“Службени гласник БиХ“, број 90/14) и Правилника о јавним набавкама ЈПУ „Лепа Радић“.

У поступку директног споразума, на основу захтјева за достављање понуде ЈПУ „Лепа Радић“ број 781 – 1/ 2017 од 04.12.2017. године, дана 14.12.2017. године запримљена је понуда понуђача „ЖУ-ЖУ“ д.о.о. Градишка и понуђача „СЛАДОЈЕВИЋ“ д.о.о. Нова Топола, Градишка.

Запримљена понуда је, по критеријуму најниже цијене технички задовољавајуће понуде оцијењена као прихватљива, те је стога одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан Уговор о јавној набавци и који сматра да је уговорни орган у току поступка додјеле уговора прекршио одредбе Закона о јавним набавкама БиХ или подзаконских аката, има право уложити приговор на поступак у писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана када је његов подносилац примио Одлуку, односно обавјештење о додјели.

Приговор се подноси уговорном органу на адресу:

ЈПУ „Лепа Радић“, Ул. Милана Тепића 12, Градишка.

                                                                   директор:

 

                                                            Сузана Иваштанин, с. р.

Scroll to top