Број: 1297-6 /2018

Датум: 30.11.2018. године

На основу члана 70. став 1.3 и 6. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.39/14), члана 15. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, након спроведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева, објављеног на порталу јавних набавки дана, 15.11.2018. год, за набавку меса на период од годину дана, директор Установе доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

 Члан 1.

Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке, да се на основу приложене документације и понуђене цијене за избор најповољнијег понуђача за набавку меса на период од годину дана, уговор додијели понуђачу ZR “Mi News“S.P, Ул. Бранка Ћопића 2, Градишка.

Члан 2.

Уговор о набавци закључиће се у роковима утврђеним чл. 98. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3.

Ова Одлука ће бити објављена на web-страници уговорног органа, www.vrticigradiska.com , истовремено с упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70, став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.

Уколико понуђач којем је додијељен Уговор из било којег разлога одбије да закључи понуђени Уговор, или пропусти доставити документа којима потврђује испуњеност услова из члана 45. став (2) ЗЈН БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), а у складу са тачком 2.2. (а) тендерске документације, Уговор ће се додијелити понуђачу чија је понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу Уговора.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

 

 Образложење

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број 1297/2018 од 15.11.2018. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

Обавјештење о јавној набавци је објављено на порталу Агенције за јавне набавке БиХ, дана 15.11.2018. године, под бројем 8999-7-1-7-3-1/18.

Захтјев за доставу понуда, на начин да се тендерска документација преузме са портала Агенције за јавне набавке, прослијеђен је следећим понуђачима (истовремено са слањем обавјештења на портал Агенције за јавне набавке):

  1. МЕСНИЦА „БАЈО“,Ул. Меше Селимовића бб, Градишка,
  2. “MAKEA MD“, Србачки пут 2, Нова Топола,
  3. ZR “Mi News“, Ул. Бранка Ћопића 2, Градишка.

Понуђач „ДЕЛЕ И СИН“ ДОО, Рогољи, Градишка је, дана 16.11.2018. године, са портала Агенције за јавне набавке преузео тендерску документацију.

Понуђач „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука је, дана 19.11.2018. године, са портала Агенције за јавне набавке преузео тендерску документацију.

Комисија за јавне набавке, именована рјешењем директора ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, бр. 1297-2/2018 од 15.11.2018. године је благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је саставила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће:

-да су на адресу уговорног органа за предметну набавку пристигле три (3) понуде,

-да су понуде благовремено запримљене на протоколу уговорног органа,

-да су понуде ZR “Mi News“S.P, Ул. Бранка Ћопића 2, Градишка, „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука и „ДЕЛЕ И СИН“ ДОО, Рогољи, Градишка прихватљиве;

У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјеле понуде, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, а на основу критерија најниже цијене, Комисија је формирала ранг листу, како слиједи:

  1. ZR “Mi News“S.P, Ул. Бранка Ћопића 2, Градишка, са цијеном од 18.721,32 КМ (са припадајућим порезом, у цијену је урачунат попуст од 16,89 %).
  1. „ДЕЛЕ И СИН“ ДОО, Рогољи, Градишка, са цијеном од 19.131,84 КМ (са припадајућим порезом).
  1. „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука, са цијеном од 32.480,95 КМ (са припадајућим порезом).

Из наведених разлога, примјеном члана 70. став 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.39/14), члана 15. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује путем уговорног органа: ЈПУ „Лепа Радић“, Милана Тепића 12, 78400 Градишка.

директор

Сузана Иваштанин, с. р.

 

Scroll to top