Број: 1308-6 /2018

Датум: 17.12.2018. године

На основу члана 70. став 1.3. и 6. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, након спроведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева, објављеног на порталу јавних набавки дана, 19.11.2018. год, за набавку пелета на период од годину дана, директор Установе доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1

Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке, да се на основу приложене документације и понуђене цијене за избор најповољнијег понуђача за набавку пелета на период од годину дана, уговор додијели „ENSA BH“ DOO, Пријебљези бб, Разбој/Србац, за понуђену цијену од 21.954,00 КМ.

Изабрани понуђач је дужан да, у року од 5 дана од дана достављања одлуке, достави доказе из члана 45. став (2) тачка а) до д) Закона о јавним набавкама.

 Члан 2

Уговор о набавци закључиће се у роковима утврђеним чл. 98. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3

Уколико понуђач којем је додијељен Уговор из било којег разлога одбије да закључи понуђени Уговор, Уговор ће се додијелити понуђачу чија је понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу Уговора.

Члан 4

Ова Одлука ће бити објављена на web-страници уговорног органа, www.vrticigradiska.com , истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70, став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 5

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

 Дана, 19.11.2018. године, објавом на Порталу јавних набавки, Обавјештења о набавци, бр. 8999-7-1-9-3-3/18, покренут је поступак јавне набавке пелета на период од годину дана, путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

У остављеном року за достављање понуда (30.11.2018. године, до 12:00 часова), стигле су двије (2) понуде, и то:

1.„ENSA BH“ DOO, Пријебљези бб, Разбој/Србац,

- чија цијена понуде износи 21.954,00 KM, без урачунатог ПДВ-а,

2.„HIFA PETROL“ DOO, Сарајево, Хотоњ бб, Вогошћа,

- чија цијена понуде износи 26.400,00 KM, без урачунатог ПДВ-а.

Полазећи од горе наведених констатација, и чињенице да пристигле понуде испуњавају постављене услове уговорног органа, Комисија је приступила провјери рачунске исправности понуда и утврдила да су понуде рачунски исправне.

 

Код овог поступка је предвиђема е-аукција која је заказана у складу са Правилником о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број 66/16), за дан, 06.12.2018. године, са почетком у 10:00 часова, и предвиђеним трајањем од 15 мин.

Како је наведеног дана (06.12.2018. год.) дошло до квара у систему, е-аукција није одржана и прешла је у статус прекинута. Истог дана, Агенција за јавне набавке је заказала е-аукцију за 10.12.2018. године са почетком у 10:00 часова. Тог дана у периоду од 10:00 до 11:00 часова дошло је до техничких проблема у смислу отежаног приступа систему, те су све аукције које су требале почети у том периоду добиле статус „прекинуте“. Агенција за јавне набавке БиХ је заказала поновни термин одржавања е-аукције за 13.12.2018. године, са почетком у 11:00 часова, која је успјешно завршена.

 

Почетна ранг листа понуђача који су позвани да учествују у е-аукцији:

Ранг

Понуђач

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а

1.

„ENSA BH“ DOO, Пријебљези бб, Разбој/Србац

21.954,00 KM

2.

„HIFA PETROL“ DOO, Сарајево, Хотоњ бб, Вогошћа

26.400,00 KM

На основу резултата е-аукције који су представљени кроз Извјештај о току и завршетку е-аукције, утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали у е-аукцији.

Ранг

Понуђач

Коначна цијена у КМ без ПДВ-а

1.

„ENSA BH“ DOO, Пријебљези бб, Разбој/Србац

21.954,00 KM

2.

„HIFA PETROL“ DOO, Сарајево, Хотоњ бб, Вогошћа

26.400,00 KM

Комисија за јавне набавке је дана, 14.12.2018. године, доставила директору Записнике о оцјени понуда, Извјештај о току и завршетку е-аукције, ради доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, интерним актима и тендерском документацијом.

Након разматрања приједлога Комисије утврђено је да су разлози да избор најповољнијег понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа: ЈПУ „Лепа Радић“, Милана Тепића 12, 78400 Градишка.

                                                                                                    ДИРЕКТОР:

                                                                                                                                                                                                      Сузана Иваштанин, с. р.

Број: 1299-6/ 2018

Датум: 30.11.2018. године

На основу члана 70. став 1.3. и 6. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“, бр.39/14), члана 15. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, након спроведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева, објављеног на порталу јавних набавки дана, 16.11.2018. год, за набавку млијека и млијечних производа на период од годину дана, директор Установе доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1

Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке, да се на основу приложене документације и понуђене цијене за избор најповољнијег понуђача за набавку млијека и млијечних производа на период од годину дана, уговор додијели „МЛИЈЕКОПРОДУКТ“ ДОО, Вриоци бб, Козарска Дубица.

Члан 2

Уговор о набавци закључиће се у роковима утврђеним чл. 98. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3

Уколико понуђач којем је додијељен Уговор из било којег разлога одбије да закључи понуђени Уговор, Уговор ће се додијелити понуђачу чија је понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу Уговора.

Члан 4

Ова Одлука ће бити објављена на web-страници уговорног органа, www.vrticigradiska.com , истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70, став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 5

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број 1299/2018 од 16.11.2018. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

Обавјештење о јавној набавци је објављено на порталу Агенције за јавне набавке БиХ, дана 16.11.2018. године, под бројем 8999-7-1-8-3-2/18.

Захтјев за преузимање тендерске документације са портала јавних набавки је прослијеђен следећим понуђачима (истовремено са слањем обавјештења на портал Агенције за јавне набавке):

1.МЛИЈЕКОПРОДУКТ ДОО, Вриоци бб, Козарска Дубица

2.BG-COMMERCE DОО, Ђакона Авакума 30, Козарска Дубица

3.НИКИЋ Ј ДОО, Свале бб, Приједор

Понуђач „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука је, дана 20.11.2018. године, са портала Агенције за јавне набавке преузео тендерску документацију.

Комисија за јавне набавке, именована рјешењем директора ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, бр. 1299-2/ 2018 од 16.11.2018. године је благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је саставила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће:

-да су на адресу уговорног органа за предметну набавку пристигле двије понуде,

-да су понуде благовремено запримљенe на протоколу уговорног органа,

-да су понуде МЛИЈЕКОПРОДУКТ ДОО, Вриоци бб, Козарска Дубица и „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука, прихватљиве.

У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјеле понуде, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, а на основу критерија најниже цијене, Комисија је формирала ранг листу, како слиједи:

 1. МЛИЈЕКОПРОДУКТ ДОО, Вриоци бб, Козарска Дубица, са цијеном од 18.514,64 КМ (у цијену је обрачунат попуст у износу од 15,5 %).
 1. „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука, са цијеном од 30.525,53 КМ (са припадајућим порезом).

Из наведених разлога, примјеном члана 70. став 1.3 и 6. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 15. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује путем уговорног органа: ЈПУ „Лепа Радић“, Милана Тепића 12, 78400 Градишка.

                                                                                                  

                                                                                                     Сузана Иваштанин, с. р., директор

Број: 1297-6 /2018

Датум: 30.11.2018. године

На основу члана 70. став 1.3 и 6. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.39/14), члана 15. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, након спроведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева, објављеног на порталу јавних набавки дана, 15.11.2018. год, за набавку меса на период од годину дана, директор Установе доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

 Члан 1.

Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке, да се на основу приложене документације и понуђене цијене за избор најповољнијег понуђача за набавку меса на период од годину дана, уговор додијели понуђачу ZR “Mi News“S.P, Ул. Бранка Ћопића 2, Градишка.

Члан 2.

Уговор о набавци закључиће се у роковима утврђеним чл. 98. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3.

Ова Одлука ће бити објављена на web-страници уговорног органа, www.vrticigradiska.com , истовремено с упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70, став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.

Уколико понуђач којем је додијељен Уговор из било којег разлога одбије да закључи понуђени Уговор, или пропусти доставити документа којима потврђује испуњеност услова из члана 45. став (2) ЗЈН БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), а у складу са тачком 2.2. (а) тендерске документације, Уговор ће се додијелити понуђачу чија је понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу Уговора.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

 

 Образложење

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број 1297/2018 од 15.11.2018. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

Обавјештење о јавној набавци је објављено на порталу Агенције за јавне набавке БиХ, дана 15.11.2018. године, под бројем 8999-7-1-7-3-1/18.

Захтјев за доставу понуда, на начин да се тендерска документација преузме са портала Агенције за јавне набавке, прослијеђен је следећим понуђачима (истовремено са слањем обавјештења на портал Агенције за јавне набавке):

 1. МЕСНИЦА „БАЈО“,Ул. Меше Селимовића бб, Градишка,
 2. “MAKEA MD“, Србачки пут 2, Нова Топола,
 3. ZR “Mi News“, Ул. Бранка Ћопића 2, Градишка.

Понуђач „ДЕЛЕ И СИН“ ДОО, Рогољи, Градишка је, дана 16.11.2018. године, са портала Агенције за јавне набавке преузео тендерску документацију.

Понуђач „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука је, дана 19.11.2018. године, са портала Агенције за јавне набавке преузео тендерску документацију.

Комисија за јавне набавке, именована рјешењем директора ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, бр. 1297-2/2018 од 15.11.2018. године је благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је саставила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће:

-да су на адресу уговорног органа за предметну набавку пристигле три (3) понуде,

-да су понуде благовремено запримљене на протоколу уговорног органа,

-да су понуде ZR “Mi News“S.P, Ул. Бранка Ћопића 2, Градишка, „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука и „ДЕЛЕ И СИН“ ДОО, Рогољи, Градишка прихватљиве;

У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјеле понуде, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, а на основу критерија најниже цијене, Комисија је формирала ранг листу, како слиједи:

 1. ZR “Mi News“S.P, Ул. Бранка Ћопића 2, Градишка, са цијеном од 18.721,32 КМ (са припадајућим порезом, у цијену је урачунат попуст од 16,89 %).
 1. „ДЕЛЕ И СИН“ ДОО, Рогољи, Градишка, са цијеном од 19.131,84 КМ (са припадајућим порезом).
 1. „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука, са цијеном од 32.480,95 КМ (са припадајућим порезом).

Из наведених разлога, примјеном члана 70. став 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.39/14), члана 15. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује путем уговорног органа: ЈПУ „Лепа Радић“, Милана Тепића 12, 78400 Градишка.

директор

Сузана Иваштанин, с. р.

 

Број: 729-2/ 2017

Датум: 20.11.2017. године

На основу чл. 64. став 1. тачка б, члана 70. ст. 1, 3. i 6. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 22. Правилника о директном споразуму, члана 17. Статута ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, у поступку јавне набавке роба –топловодни котао на пелет са пратећом опремом, директор ЈПУ „Лепа Радић“ је донио

ОДЛУКУ

o избору најповољнијег понађача

 

 Члан 1.

 Прихвата се понуда понуђача Термоелектро –нс доо, Градишка, према понуди број: 753/17 од 17.11.2017. године и Уговор за јавну набавку роба- топловодни котао на пелет са пратећом опремом, према следећој техничкој спецификацији:

Назив артикла                                                                   Jeд. мј.       Кол.      Цијена без ПДВ-а

топловодни котао на пелет са пратећом опремом           ком             1               5.900,00

                                                                                                          Укупно             5.900,00

додјељује се понуђачу Термоелектро –нс доо, Градишка, понуда број: 753/ 2017 од 17.11.2017. године, за понуђену цијену од 5.900,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.

 Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу Термоелектро –нс доо, Градишка.

 

Члан 3.

 За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује рачуноводство ЈПУ „Лепа Радић“.

 

Члан 4.

        Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

 

Образложење

 Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке (топловодни котао на пелет са пратећом опремом), број 729/ 2017 од 08.11.2017. године.

Јавна набавка је проведена путем директног споразума.

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је 5.900,00 КМ.

Истраживању тржишта, писмени захтјев- приједлог цијена упућен је понуђачу Термоелектро –нс доо Градишка и Монтажа инжењеринг доо Градишка.

У поступку је утврђено да је служба за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуде и оцјену приспјеле понуде, те је утврђено следеће:

-да је укупан број пристиглих понуда 2;

-да су благовремено запримљене двије понуде;

-да нема неблаговремено запримљених понуда;

-да је понуда понуђача Термоелектро –нс доо Градишка прихватљива;

            У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је служба правилно и потпуно, дала оцјену приспјелих понуда, у складу са критеријима из захтјева и позива.

Наиме, у поступку је оцијењено да је служба у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине, подзаконским актима, интерним актима и тендерским документом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач оцијењен због: најниже цијене.

1. Термоелектро –нс доо Градишка      5.900,00 KM без ПДВ-a.

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

 Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

                                                          

             ДИРЕКТОР:

       Сузана Иваштанин, с. р.

Број: 784- 6/2017

Датум: 18.12.2017. године

На основу члана 70. став 1.3 и 6. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, након спроведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева, објављеног на порталу јавних набавки дана, 04.12.2017. год, за набавку потрошног/ санитарног материјала на период од годину дана, директор Установе доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1

Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке, да се на основу приложене документације и понуђене цијене за избор најповољнијег понуђача за набавку потрошног/ санитарног материјала на период од годину дана, уговор додијели „KECKOM“ DОО, Ул. Равногорска 24, Бања Лука.

Члан 2

Уговор о набавци закључиће се у роковима утврђеним чл. 98. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3

О реализацији ове Одлуке стараће се Комисија за провођење поступка.

Члан 4

Ова Одлука ће бити објављена на web-страници уговорног органа, www.vrticigradiska.com , истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70, став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 5

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

 Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број 784/ 2017 од 04.12.2017. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

Обавјештење о јавној набавци је објављено на порталу Агенције за јавне набавке БиХ, дана 04.12.2017. године, под бројем 8999-7-1-6-3-3/17.

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен следећим понуђачима ( истовремено са слањем обавјештења на портал Агенције за јавне набавке ):

1. Самопослуга “ЂУРИЋ“ С.П, Зелена пијаца, Добој

2. „СЛАДОЈЕВИЋ“ ДОО, Ул. Бањалучки пут 122, Нова Топола

3. DM drogerie markt, Драгоје Лукића 1, Градишка

Дана, 04.12.2017. године, понуђач „КЕCКОМ“ DOO, Ул. Равногорска 24, Бања Лука је са портала Агенције за јавне набавке преузео ТД у поступку набавке потрошног/ санитарног материјала.

Комисија за јавне набавке, иемнована рјешењем директора ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка,

бр.784-2/2017 од 14.12.2017. године је благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је саставила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће:

-да су на адресу уговорног органа за предметну набавку пристигле 3 (три) понуде,

-да су понуде благовремено запримљене на протоколу уговорног органа, и

-да је понуда „KECKOM“ DOO, Равногорска 24, Бања Лука, прихватљива.

У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности, нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, а на основу критерија најниже цијене, Комисија је формирала ранг листу, како слиједи:

1.„KECKOM“ DOO, Ул. Равногорска 24, Бања Лука

са цијеном од 7.575,76 КМ ( са припадајућим порезом )

 

Из наведених разлога, примјеном члана 70. став 1.3. и 6. Закона о јавним набавкама БиХ

(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује путем уговорног органа: ЈПУ „Лепа Радић“, Милана Тепића 12, 78400 Градишка.

директор

Сузана Иваштанин

 

Комисија за јавне набавке

Број: 1341- 11/2018

Датум: 31.12.2018. године

На основу члана 70. став 1. 3 и 6. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, након спроведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева, објављеног на порталу јавних набавки дана, 28.11.2018. год, за набавку разних прехрамбених производа на период од годину дана, директор Установе доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1

Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке, да се на основу приложене документације и понуђене цијене за избор најповољнијег понуђача за набавку набавку разних прехрамбених производа на период од годину дана, уговор додијели „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука, за понуђену цијену у износу од 45.517,20 КМ (са ПДВ-ом).

Члан 2

Уговор о набавци закључиће се у роковима утврђеним чл. 98. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3

Уколико понуђач којем је додијељен Уговор из било којег разлога одбије да закључи понуђени Уговор, Уговор ће се додијелити понуђачу чија је понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу Уговора.

Члан 4

О реализацији ове Одлуке стараће се Комисија за провођење поступка.

Члан 5

Ова Одлука ће бити објављена на web-страници уговорног органа, www.vrticigradiska.com , истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70, став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 6

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

 

Образложење

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број 1341/ 2018 од 28.11.2018. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

Обавјештење о јавној набавци је објављено на порталу Агенције за јавне набавке БиХ, дана 28.11.2018. године, под бројем 8999-7-1-11-3-5/18.

Захтјев за учешће у поступку, преузимањем тендерске документације са портала јавних набавки www.ejn.gov.ba прослијеђен је следећим понуђачима ( истовремено са слањем обавјештења на портал Агенције за јавне набавке ):

 

 • 1. „АГРОГЕНЕКС“ ДОО, Видовданска бб, Градишкa

 1. 2. МАРКЕТ ЂУРИЋ МББ, Лијевчанска 16, Градишка,
 2. 3. ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ ДОО ПРЊАВОР, ПЈ ДРАГСТОР ФОРТУНА 6, Лијевчанска 19, Градишка;

 

Понуђач „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука је, дана 29.11.2018. године, са портала Агенције за јавне набавке преузео тендерску документацију.

Комисија за јавне набавке, иемнована рјешењем директора ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка,

бр. 1341-2/ 2018 од 28.11.2018. године је благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је саставила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће:

-да су на адресу уговорног органа за предметну набавку пристигле 2 (двије) понуде,

-да су понуде благовремено запримљене на протоколу уговорног органа.

У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности, нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, а на основу критерија најниже цијене, Комисија је формирала ранг листу, како слиједи:

 

 • 1. „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука, 

 

са цијеном од 45.517,20 КМ (са ПДВ-ом).

 

Из наведених разлога, примјеном члана 70. став 1.3. и 6. Закона о јавним набавкама БиХ

(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, одлучено је као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује путем уговорног органа: ЈПУ „Лепа Радић“, Милана Тепића 12, 78400 Градишка.

 

                                                                                                                                                                                                                                    директор

Сузана Иваштанин, с. р.

Број: 1316-6 /2018

Датум: 11.12.2018. године

На основу члана 70. став 1.3. и 6. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“, бр.39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, након спроведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева, објављеног на порталу јавних набавки дана, 20.11.2018. год, за набавку воћа и поврћа на период од годину дана, директор Установе доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1

Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке, да се на основу приложене документације и понуђене цијене за избор најповољнијег понуђача за набавку воћа и поврћа на период од годину дана, уговор додијели „ДЕЛЕ И СИН“ ДОО, Рогољи бб, Градишка.

Изабрани понуђач је дужан да, у року од 5 дана од дана достављања одлуке, достави доказе из члана 45. став (2) тачка а) до д) Закона о јавним набавкама.

Члан 2

Уговор о набавци закључиће се у роковима утврђеним чл. 98. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3

Уколико понуђач којем је додијељен Уговор из било којег разлога одбије да закључи понуђени Уговор, Уговор ће се додијелити понуђачу чија је понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу Уговора.

Члан 4

Ова Одлука ће бити објављена на web-страници уговорног органа, www.vrticigradiska.com, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70, став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 5

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

 Дана, 20.11.2018. године, објавом на Порталу јавних набавки, Обавјештења о набавци, бр. 8999-7-1-10-3-4/18, покренут је поступак јавне набавке воћа и поврћа на период од годину дана, путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

У остављеном року за достављање понуда (03.12.2018. године, до 12:00 часова), стигле су четири (4) понуде, и то:

 1. ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ“ ДОО Прњавор, ПЈ драгстор ФОРТУНА 6 Лијевчанска 19, Градишка - чија цијена понуде износи 16.605,04 КМ (без ПДВ-а),
 2. „ПРИМАПРОМ“ ДОО Бања Лука , Видовданска бб - чија цијена понуде износи 26.021,18 КМ (без ПДВ-а),
 3. „А+CAPITAL“ ДОО Градишка, Партизанска 1а - чија цијена понуде износи 15.464,90 КМ (без ПДВ-а),
 4. „ДЕЛЕ И СИН“ ДОО Градишка, Рогољи бб - чија цијена понуде износи 17.378,30 КМ (без ПДВ-а).

Полазећи од горе наведених констатација, и чињенице да пристигле понуде испуњавају постављене услове уговорног органа, Комнисија је приступила провјери рачунске исправности понуда и утврдила да су понуде рачунски исправне.

 Код овог поступка је предвиђема е-аукција која је заказана у складу са Правилником о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број 66/16), за дан, 07.12.2018. године, са почетком у 12:30 часова, и предвиђеним роком трајања од 15 мин и која је успјешно завршена.

 Почетна ранг листа понуђача који су позвани да учествују у е-аукцији:

Ранг

Понуђач

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а

1.

„А+CAPITAL“ ДОО Градишка, Партизанска 1а

15.464,90 КМ

2.

„ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ“ ДОО Прњавор, ПЈ драгстор ФОРТУНА 6 Лијевчанска 19, Градишка

16.605,04 КМ

3.

„ДЕЛЕ И СИН“ ДОО Градишка, Рогољи бб

17.378,30 КМ

4.

ПРИМАПРОМ“ ДОО Бања Лука , Видовданска бб

26.021,18 КМ

На основу резултата е-аукције који су представљени кроз Извјештај о току и завршетку е-аукције, утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали у е-аукцији.

Ранг

Понуђач

Коначна цијена у КМ без ПДВ-а

1.

„ДЕЛЕ И СИН“ ДОО Градишка, Рогољи бб

14.800,00 KM

2.

„ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ“ ДОО Прњавор, ПЈ драгстор ФОРТУНА 6 Лијевчанска 19, Градишка

14.950,00 KM

3.

„А+CAPITAL“ ДОО Градишка, Партизанска 1а

15.464,90 KM

4.

ПРИМАПРОМ“ ДОО Бања Лука , Видовданска бб

26.021,18 КМ

Комисија за јавне набавке је дана, 10.12.2018. године, доставила директору Записнике о оцјени понуда, Извјештај о току и завршетку е-аукције, са препоруком за доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, интерним актима и тендерском документацијом.

Након разматрања приједлога Комисије утврђено је да су разлози да избор најповољнијег понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује путем уговорног органа: ЈПУ „Лепа Радић“, Милана Тепића 12, 78400 Градишка.

директор

Сузана Иваштанин, с. р.

Број:         781-2 / 2017

Датум:     15.12.2017. године

На основу члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 22. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“, директор Установе    д о н о с и

О Д Л У К У

о додјели уговора

У поступку јавне набавке интегралног хљеба за 2018. годину, број 781/ 2017 и проведеног поступка директног споразума, као добављач је изабран „СЛАДОЈЕВИЋ“ д.о.о. Нова Топола, Градишка.

Саставни дио ове Одлуке представља Понуда понуђача запримљена код уговорног органа дана 14.12.2017. године, под бројем 845 / 2017.

Са изабраним понуђачем склопиће се Уговор о набавци интегралног хљеба за 2018. годину, којим ће се регулисати сва битна питања набавке.

Укупна вриједност набавке је 6.888,96 КМ (са припадајућим порезом).

О извршењу ове Одлуке стараће се директор ЈПУ „Лепа Радић“.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке број 781/ 2017, набавка интегралног хљеба за потребе ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка за 2018. годину, покренут је одлуком директора ЈПУ „Лепа Радић“ од 04.12.2017. године.

Поменути поступак проведен је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, број 39/14), Правилника о поступку директног споразума (“Службени гласник БиХ“, број 90/14) и Правилника о јавним набавкама ЈПУ „Лепа Радић“.

У поступку директног споразума, на основу захтјева за достављање понуде ЈПУ „Лепа Радић“ број 781 – 1/ 2017 од 04.12.2017. године, дана 14.12.2017. године запримљена је понуда понуђача „ЖУ-ЖУ“ д.о.о. Градишка и понуђача „СЛАДОЈЕВИЋ“ д.о.о. Нова Топола, Градишка.

Запримљена понуда је, по критеријуму најниже цијене технички задовољавајуће понуде оцијењена као прихватљива, те је стога одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан Уговор о јавној набавци и који сматра да је уговорни орган у току поступка додјеле уговора прекршио одредбе Закона о јавним набавкама БиХ или подзаконских аката, има право уложити приговор на поступак у писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана када је његов подносилац примио Одлуку, односно обавјештење о додјели.

Приговор се подноси уговорном органу на адресу:

ЈПУ „Лепа Радић“, Ул. Милана Тепића 12, Градишка.

                                                                   директор:

 

                                                            Сузана Иваштанин, с. р.

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
JPU „ LEPA RADIĆ“ GRADIŠKA
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Redni broj Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i

br. obavještenja o

dodjeli ugovora sa

Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču (naziv,ID broj,mjesto) Osnovni elementi ugovora i datum izmjene Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene Ostatak vrij.ug. nakon učinjene izmjene Datum zaključenja ugovora Napomena
1

Nabavka toplovodnog kotla na pelet

42161000-5

Direktni sporazum

„Termoelektro-NS“ doo

Avde Ćuka bb, Gradiška

JIB 4401045180009

Vrij:6.903,00 KM

(sa PDV-om)

Rok izvršenja: 8 dana od dana potpisivanja ugovora;

Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture;

    27.11.2017. godine  
2

Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda

15500000-3

 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

„Mlijeko produkt“ doo

Vrioci bb

Kozarska Dubica

JIB 4400737790005

Vrij:19.985,35 KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 4 dana od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture

   

29.12.2017.

godine

 
3

Nabavka peleta

09111400-4

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

8999-7-1-5/17

„ENSA BH“ doo

Prijebljezi bb

Razboj/Srbac

JIB 4402674840000

Vrij:22.078,49 KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 3 dana od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture;

   

28.12.2017.

godine

 
4

Nabavka integralnog hljeba

15811100-7

Direktni sporazum

8999-8-1-1/18

„Sladojević“ doo

Banjalučki put 122

Nova Topola

JIB 4401036190000

Vrij: 6.888,96 KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 1 dan od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture;

   

25.12.2017.

godine
 
5

Nabavka potrošnog materijala

44411000-4

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

8999-7-1-6/17

„Keckom“ doo

Ravnogorska 24

Banja Luka

JIB 4400846220006

Vrij: 7.575,76 KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 2 dana od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture;

   

30.12.2017.

godine
 
6

Nabavka mesa

15110000-2

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

8999-7-1-7/17

ZR „Mi News“ s.p.

Branka Ćopića 2

Gradiška

JIB 4508918280004

Vrij: 13.108,53KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 1 dan od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture;

   

10.01.2018.

Godine
 
7

Nabavka voća i povrća

15300000-1

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

8999-7-1-8/17

„Dele i sin“ doo

Rogolji

Gradiška

JIB 4401032950000

Vrij: 13.674,02KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 2 dana od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture;

   

10.01.2018.

godine

 

 

8

Nabavka prehrambene robe

15800000-6

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

„Leburić komerc“ doo

Lijevčanska 19

Prnjavor

JIB 4401219270002

Vrij: 36.191,91KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 3 dana od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture;

   

11.01.2018.

godine
 
Scroll to top