Број: 795- 6/2017

Датум: 25.12.2017. године

На основу члана 70. став 1.3 и 6. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, након спроведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева, објављеног на порталу јавних набавки дана, 06.12.2017. год, за набавку меса на период од годину дана, директор Установе доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1

Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке, да се на основу приложене документације и понуђене цијене за избор најповољнијег понуђача за набавку меса на период од годину дана, уговор додијели ZR „Mi News“ Бранка Ћопића 2, Градишка.

Члан 2

Уговор о набавци закључиће се у роковима утврђеним чл. 98. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3

О реализацији ове Одлуке стараће се Комисија за провођење поступка.

Члан 4

Ова Одлука ће бити објављена на web-страници уговорног органа, www.vrticigradiska.com , истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70, став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 6

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број 795/ 2017 од 06.12.2017. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

Обавјештење о јавној набавци је објављено на порталу Агенције за јавне набавке БиХ, дана 06.12.2017. године, под бројем 8999-7-1-7-3-4/17.

Захтјев за преузимање тендерске документације са портала јавних набавки је прослијеђен следећим понуђачима (истовремено са слањем броја обавјештења):

1.Месница „БАЈО“ ДОО, Меше Селимовића бб, Градишка

  1. „MAKEA MD“, Србачки пут 2, Нова Топола

3.“IM NOVA TOPOLA“ DOO, Кочићево бб, Нова Топола

Тендерску документацију, у остављеном року са портала јавних набавки, преузели су и доставили понуде следећи понуђачи:

  1. „ДЕЛЕ И СИН“ Рогољи бб, Градишка,
  2. ZR „Mi News“ Бранка Ћопића 2, Градишка.

Комисија за јавне набавке, именована рјешењем директора ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка,

бр. 795-2/2017 од 18.12.2017. године је благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је саставила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће:

-да су на адресу уговорног органа за предметну набавку пристигле 2 (двије) понуде,

-да су понуде благовремено запримљене на протоколу уговорног органа;

У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности, нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, а на основу критерија најниже цијене, Комисија је формирала ранг листу, како слиједи:

  1. ZR „Mi News“ Бранка Ћопића 2, Градишка

са цијеном од 13.108,53 КМ ( са припадајућим порезом, у цијену је обрачунат попуст у износу од 14,96 %).

      2. „ДЕЛЕ И СИН“ Рогољи бб, Градишка

са цијеном од 13.674,02 КМ ( са припадајућим порезом, није понуђен попуст )

 

Из наведених разлога, примјеном члана 70. став 1.3. и 6. Закона о јавним набавкама БиХ

(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује путем уговорног органа: ЈПУ „Лепа Радић“, Милана Тепића 12, 78400 Градишка.

директор

Сузана Иваштанин, с. р.

 

Suzana Ivaštanin, v. d. direktora, s. r.

Број: 798- 6/2017

Датум: 29.12.2017. године

На основу члана 70. став 1.3 и 6. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, након спроведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева, објављеног на порталу јавних набавки дана, 07.12.2017. год, за набавку разних прехрамбених производа на период од годину дана, директор Установе доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1

Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке, да се на основу приложене документације и понуђене цијене за избор најповољнијег понуђача за набавку набавку разних прехрамбених производа на период од годину дана, уговор додијели „ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ“ ДОО Прњавор, ПЈ драгстор ФОРТУНА 6 Лијевчанска 19, Градишка.

Члан 2

Уговор о набавци закључиће се у роковима утврђеним чл. 98. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 3

Уколико понуђач којем је додијељен Уговор из било којег разлога одбије да закључи понуђени Уговор, Уговор ће се додијелити понуђачу чија је понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу Уговора.

Члан 4

О реализацији ове Одлуке стараће се Комисија за провођење поступка.

Члан 5

Ова Одлука ће бити објављена на web-страници уговорног органа, www.vrticigradiska.com , истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70, став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 6

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број 798/ 2017 од 07.12.2017. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

Обавјештење о јавној набавци је објављено на порталу Агенције за јавне набавке БиХ, дана 07.12.2017. године, под бројем 8999-7-1-9-3-6/17.

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен следећим понуђачима ( истовремено са слањем обавјештења на портал Агенције за јавне набавке ):

1.Самопослуга “ЂУРИЋ“ С.П, Зелена пијаца, Добој, ПЈ маркет ЂУРИЋ МББ Лијевчанска 16,   Градишка

  1. „АГРОГЕНЕКС“ ДОО, Видовданска бб, Градишка

3.“ГИЛМАРК“ ДОО, Видовданска бб, Градишка

Са портала Агенције за јавне набавке у поступку набавке разних прехрамбених производа, ТД су преузели:

„ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука,

„ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ“ ДОО Прњавор, ПЈ драгстор ФОРТУНА 6 Лијевчанска 19, Градишка,

„ДЕЛЕ И СИН“ ДОО Рогољи бб, Градишка

Комисија за јавне набавке, иемнована рјешењем директора ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка,

бр. 798-2/2017 од 19.12.2017. године је благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је саставила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће:

-да су на адресу уговорног органа за предметну набавку пристигле 4 (четири) понуде,

-да су понуде благовремено запримљене на протоколу уговорног органа.

У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности, нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, а на основу критерија најниже цијене, Комисија је формирала ранг листу, како слиједи:

  1. „ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ“ ДОО Прњавор, ПЈ драгстор ФОРТУНА 6 Лијевчанска 19, Градишка,

са цијеном од 36.191,91КМ (са ПДВ-ом),

  1. Самопослуга “ЂУРИЋ“ С.П, Зелена пијаца, Добој, ПЈ маркет ЂУРИЋ МББ Лијевчанска 16, Градишка,

са цијеном од 40.462,70 КМ (са ПДВ-ом),

  1. „ДЕЛЕ И СИН“ ДОО Рогољи бб, Градишка,

са цијеном од 45.711,27 КМ (са ПДВ-ом),

  1. „ПРИМАПРОМ“ ДОО, Видовданска бб, Бања Лука

са цијеном од 55.662,33 КМ (са ПДВ-ом).

Из наведених разлога, примјеном члана 70. став 1.3. и 6. Закона о јавним набавкама БиХ

(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 13. Правилника о јавним набавкама у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује путем уговорног органа: ЈПУ „Лепа Радић“, Милана Тепића 12, 78400 Градишка.

директор

Сузана Иваштанин, с. р.

Broj: 849/2016
Datum: 22.12.2016. godine
Na osnovu člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 05.12.2016.god, za nabavku voća i povrća na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Opširnije...
Broj: 836/2016
Datum: 23.12.2016. godine
Na osnovu člana 70 stav 1. 3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 02.12.2016.god, za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Opširnije...
Broj: 856/2016
Datum: 26.12.2016. godine
Na osnovu člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 06.12.2016.god, za nabavku peleta na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Opširnije...
Broj: 873/2016
Datum: 30.12.2016. godine
Na osnovu člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 05.12.2016.god, za nabavku hljeba- interalnog na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Opširnije...
OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
JPU „ LEPA RADIĆ“ GRADIŠKA
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Redni broj Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i

br. obavještenja o

dodjeli ugovora sa

Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču (naziv,ID broj,mjesto) Osnovni elementi ugovora i datum izmjene Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene Ostatak vrij.ug. nakon učinjene izmjene Datum zaključenja ugovora Napomena
1

Nabavka ogrevnog drveta
0341300-8

Direktni sporazum

„OREGON“ doo
Gradiška
4401076490006

Vrijednost: 4.200,00 KM
Rok izvršenja:7 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    28.09.2016. godine  
2

Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda
15500000-3

Konkurentski postupak
8999-7-1-1/16

„MLIJEKO PRODUKT“ doo
Koz. Dubica
4400737790005

Vrijednost: 20.985,87 KM
Rok izvršenja: maks 4 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

   

12.01.2017. godine

 
3 Nabavka peleta

Konkurentski postupak
8999-7-1-6/16

„ENSABH“doo
Srbac
4402674840000

Vrijednost: 14.503,32 KM
Rok izvršenja: maks 3 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

   

16.01.2017. godine

 
4 Nabavka prehr. proizvoda

Konkurentski postupak
8999-7-1-4/16

„NOVA PRIMA“ doo
Gradiška
4403267070000

Vrijednost: 42.461,27 KM
Rok izvršenja: maks 7 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    03.01.2017. godine  
5 Nabavka voća i povrća

Konkurentski postupak
8999-7-1-5/16

NOVA PRIMA“ doo
Gradiška
4403267070000

Vrijednost: 21.194,90 KM
Rok izvršenja: maks 7 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    03.01.2017. godine  
6

Nabavka hljeba

Konkurentski postupak
8999-7-1-2/16

„ZLATNO ZRNO“ p.o.
Banja Luka
4507040920007

Vrijednost: 7.862,40 KM
Rok izvršenja: maks 1 dan od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    23.01.2017. godine  
7 Nabavka mesa

Konkurentski postupak
8999-7-1-3/16

„DELE I SIN“ doo
Rogolji-Gradiška
4401032950000

Vrijednost: 21.909,42 KM
Rok izvršenja: maks 1 dan od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    31.01.2017. godine  
Scroll to top